ผู้บริหาร

IMG-MENU

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

IMG-MENU

นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) และกรรมการบริหารความเสี่ยง

IMG-MENU

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายพาณิชยกิจ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยง