คณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ    
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ  
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นางสมฤดี สุวรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นายอนันต์ รายะรุจิ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นายวัชรินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นางสาววิระพร ทองเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง  
นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    
นายไกรสีห์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ    
นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช กรรมการกำกับดูแลกิจการ