คณะกรรมการบริษัท

IMG-MENU

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

IMG-MENU

นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทIMG-MENU

นายไกรสีห์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
IMG-MENU
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท


IMG-MENU
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

IMG-MENU

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ


IMG-MENU

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

IMG-MENU
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ