ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ที่ด้านในของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่หน้าปกของเอกสาร ดังนั้นท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
 
1.ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3.แบบฟอร์มการแจ้งกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล