บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

IMG-OUR
HIGHLIGHT/ กิจกรรม
-->
อัพเดทข่าวสาร
IMG-INTRO
9 Sep 2020

น้ำกากส่า??

อ่านต่อ
IMG-INTRO
9 Sep 2020

ไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ
IMG-INTRO
9 Sep 2020