THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
Career
Qualification
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                  งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                   1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        วันจันทร์-วันเสาร์  08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)

 
หน้าที่หลัก  : 
            จัดทำแผนงานและงบประมาณในการตรวจเช็ค,ซ่อมแซม, บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และจัดการงานและงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ