THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
CG & CSR
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม
           บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้
-     ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
-     พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000
  • สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
-     จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
-     ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)

(2)   ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
          ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้
-     ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
-     จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
-     จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
-     อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ำเสมอ
-     จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

(3)   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
          บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้
(ก)  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
-     ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
-     ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
-     จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-     อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน
(ข)  ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
-     ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกำหนด เพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
-     นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
-     ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
-     ไม่ระบายน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
-     ส่งเสริมการใช้น้ำด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
(ค)  ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
-     ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
-     ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
-     ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
 
(4)   ด้านสังคม
          บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
-     พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ (Competence Management)
-     ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
-     ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
-     อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
-     ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
-     ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
-     สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-     สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน