THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Engineering Department Manager)
(ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.                
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
                                    ฯลฯ  
หน้าที่หลัก                   
 • ตรวจ ติดตาม ระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบ ISO 14001 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • กำกับดูแล บริหาร และควบคุมสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และกฎหมาย
 • บริหารจัดการงานด้านการผลิต Biogas ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการน้ำกากส่า ให้มีประสิทธิภาพ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • วางแผน และบริหารงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในระบบบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการ Anaerobic Digestion
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 พรบ.สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ ความคิดเชิงระบบ ทักษะด้านการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
คุณสมบัติ
วิศวกรเครื่องกล
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา  08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯ  
 
 
หน้าที่หลัก  : 
รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานโครงสร้าง วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี รวมทั้งควบคุมดูแลระเบียบปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 6. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ