THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
Apply Job
ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ
วิศวกรเครื่องกล
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                  1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :        จันทร์ – เสาร์ เวลา  08:00 – 17:00 น.                 
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯ  
 
 
หน้าที่หลัก  : 
รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานโครงสร้าง วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี รวมทั้งควบคุมดูแลระเบียบปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 6. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       ทำงานเป็นกะ
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
            ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS) 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  23 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเทคโนยีการหมัก, เคมีอุตสาหกรรม
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environment Engineer)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)
 
ลักษณะงาน :                 งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน :         สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ :                 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน :       วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
 5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ  
 
เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา มีดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานโดยละเอียด
2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบแสดงผลการศึกษา
4. เงินเดือนที่ต้องการ (พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง)
 
(สงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้สมัครที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น)
 
หน้าที่หลัก  : 
            ประเมินผลกระทบประเด็นสิ่งแวดล้อม ควมคุมการตรวจวัดคุณภาพน้ำ,อากาศ รายงานการเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมต่อกรมโรงงาน และหน่วยงานราชการจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และเอกสารในระบบ ERP
 คุณสมบัติ
 1. เพศชาย หญิง อายุ  25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS office, และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ