THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
CLEAN ENERGY
For Clean Environment
About Us
นโยบายคุณภาพ
       บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน และมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่คู่ค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ :-
 1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO9001:2008
 3. สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และจริงใจ
 
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
       บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน คือ :-

        1. ด้านสิ่งแวดล้อม
            บริษัทมีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้ :-
 • ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14001:2004
 • สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน และภายนอกโรงงาน
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว Green Plant

        2. ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
            ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท
           และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและ
           หลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ :-
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
 • จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
 • อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล

        3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
            บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์
            การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้ :-

            ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
 • ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากกากน้ำเสียของโรงงานด้วยระบบระบายน้ำ EVAPORATION
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
 • จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน

            ข) ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 
 • ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกำหนดเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
 • นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตและการเกษตรในแปลงทดลองของบริษัท
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
 • ไม่ระบายน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
 • ส่งเสริมการใช้น้ำด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
 
            ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่อง Flue Gas ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
 
        4. ด้านสังคม
            บริษัทตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทคงอยู่และ
            เติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย
            ในการดำเนินการในระดับสังคมต่าง ๆ ดังนี้ :-

 
 • ระดับองค์กร
  • พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ Competence Management
  • ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
  • ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 
 • ระดับชุมชน
  • อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
  • ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรม คุณธรรม และธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
 
 • ระดับประเทศ
  • สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน